ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคพิษสุนัขบ้า จ.อำนาจเจริญ