ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย จ.เชียงใหม่