ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๒/๒๕๖๓

 

๑.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD)

           - สรุปผลการพัฒนาบุคลากร HRD  (Excel)

 

๒.รายงานผลการพัฒนาผู้ใตับังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ ๒/๒๕๖๓

          ๑) หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

          ๒) หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

          ๓) หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

          ๔) หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ