DSC 0662

 

บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ข้าราชการ          จำนวน  22  คน       พนักงานจ้างเหมาบริการ   จำนวน  32  คน

พนักงานราชการ   จำนวน  33 คน

 

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 

ที่อยู่หน่วยงาน......166..หมู่ 11...ถนนสระแก้ว-น้ำซับ ..ตำบลสระขวัญ.....อำเภอเมืองสระแก้ว.....จังหวัดสระแก้ว..........

โทรศัพท์ .....037-258-039..........โทรสาร.........037-258-040.... Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

โครงสร้างหน่วยงาน

  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
     1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
     1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน และสถิติข้อมูล
     1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์

1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2 ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการสนับสนุน ทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และยาสัตว์และกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่ปศุสัตว์อำเภอ
3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
2 วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3 กำหนดกลยุกต์ มาตรการ แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
4 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปศุสัตว์อำเภอ

1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2 ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม การปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำ มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


 

@สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/01/2557

แผนผังเว็บไซต์

เมนูหลัก (ยินดีต้อนรับ)
   หน้าแรก
   ข้อมูลองค์กร
       ●ประวัติความเป็นมา
       ●หน้าที่ความรับผิดชอบ
       ●บุคลากรในสำนักงาน
          -ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
          -ปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว
          -ปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ
          -ปศุสัตว์อำเภอเขาฉกรรจ์
          -ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น 
          -ปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์
          -ปศุสัตว์อำเภอคลองหาด
          -ปศุสัตว์อำเภอโคกสูง
          -ปศุสัตว์อำเภอตาพระยา
          -ปศุสัตวว์อำเภอวัฒนานคร 
      ●วิสัยทัศน์
      ●โครงสร้างการบริหาร
      ●กฎหมายด้านปศุสัตว์ 
      ●แผนผังเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม 
   กลุ่มงาน 
        ฝ่ายบริหารทั่วไป
        กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
        กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
        กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
  คลังความรู้
   การให้บริการ
        ฝ่ายบริหารทั่วไป
        กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
        กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
        กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
        กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
   ศูนย์รับร้องเรียน
   ติดต่อเรา

 

 


 

หมวดหมู่
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   ประชาสัมพันธ์
   เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
   หลังสือเวียน
   ประกาศปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
   ภาพกิจกรรม
   เขตโรคระบาด

 


 

เขตโรคระบาด

 


แผนที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

 

เป็นผู้นำด้านการปศุสัตว์ในภาคตะวันออก

สำนักงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาค ที่มีภารกิจกำกับดูแล ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสุขภาพสัตว์ การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เพื่อให้ผู้เลี้ยงและผู้บิโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการร่วมมือ  ร่วมใจพัฒนาพร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม....

เนื้อหาอื่นๆ...