เป็นผู้นำด้านการปศุสัตว์ในภาคตะวันออก

สำนักงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาค ที่มีภารกิจกำกับดูแล ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสุขภาพสัตว์ การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เพื่อให้ผู้เลี้ยงและผู้บิโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการร่วมมือ  ร่วมใจพัฒนาพร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม....