สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการโคบาลบูรพา

 

100723

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ออกสำรวจจำนวนโคเนื้อในโครงการโคบาลบูรพาในเขตอำเภอวัฒนานคร ตำบลห้วยโจด พร้อมทั้งให้เกษตรกรเซ็นสัญญาฉบับแก้ไข(2564) ทั้งนี้ ยังแนะนำวิธีการเลี้ยงโคเนื้อและการป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรนำปรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป