สำนักงานงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ประชุมหารือหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมาธิการติดตาม

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา

 

238621

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ และปศุสัตว์อำเภอโคกสูง ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เพื่อรับฟังและสอบถามติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการโคบาลบูรพา ณ ห้องประชุมอำเภอวัฒนานคร ชั้น 2 โดยมีนางสาวดวงพร รอดพยาธิ์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการฯ และในช่วงบ่ายมีการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการโคบาลบูรพาการรวมกลุ่ม "เกษตรแปลงใหญ่" ณ บ้านนางาม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว