สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

S 15532199

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ และหน่วย HHU สระแก้ว เข้าร่วมผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ วัดตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 103  ตัว  สุนัขเพศผู้ 13 ตัว สุนัขเพศเมีย 33 ตัว  แมวเพศผู้   21  ตัว แมวเพศเมีย 36 ตัว (สุนัขในวัด 20 ตัว)  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ทราบ