สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

S 28844221 0

 

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว  ในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ณ โรงงานหรือสถานประกอบการของพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองคลังกรมปศุสัตว์, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1, ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการให้โรงเรียนได้รับนมโรงเรียนล่วงหน้าก่อนวันปิดภาคเรียนและสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการตรวจสอบพบว่า

       1. จำนวนผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ที่นับได้ 6,933,701 กล่อง จากจำนวนทั้งหมดที่ต้องผลิต 7,508,400 กล่อง คงเหลือที่ยังไม่ได้ผลิตจำนวน 574,699 กล่อง และมีกำหนดส่งมอบให้ครบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2567

       2. มีหลักฐานการรับซื้อนม ยู เอช ที สอดคล้องกับรายงานหรือแผนการผลิตครบถ้วนถูกต้อง

       3. มีหลักฐานการส่งมอบหรือจำหน่ายนม ยู เอช ที สอดคล้องกับรายงานหรือแผนการผลิตครบถ้วนถูกต้อง

******************************

ข่าวโดย : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”