สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 

 

S 5210192

 

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วบกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ ในอำเภอวัฒนานคร จำนวน 1 แปลง และอำเภอโคกสูง จำนวน 2 แปลง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐบาล ตาม พรก. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19