S 7409055105618

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์สระแก้ว จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีน ตามพระราชดำริ เกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย พร้อมแจกแร่ธาตุจำนวน ๑๐๐ ก้อน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สาธิตจุดกำเนิดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว