สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมแปลงต้นแบบเพื่อต้อบรับฯพณฯ นายกรัฐมนตรีฯ ในการมอบเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินแก่เกษตรกร (ผู้ไม่มีที่ทำกินของตนเอง)เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ แปลงหมายเลข 2879 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (เนื้อที่ 719.34 ไร่)
25612256202562125617