สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการโคบาลบูรพา

 

101007

 

 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ออกสำรวจจำนวนโคเนื้อในโครงการโคบาลบูรพาในเขตอำเภอวัฒนานคร ตำบลผักขะ และตำบลท่าเกวียนพร้อมทั้งให้เกษตรกรเซ็นสัญญาฉบับแก้ไข(2564) ทั้งนี้ ยังแนะนำวิธีการเลี้ยงโคเนื้อและการป้องกัน โรคระบาดลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรนำปรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป